Логотип
ВАТ «Завод сантехнічних заготовок»
Добавити у ізбранне Стартова сторінка: Про завод: Продукція: Постачальникам: Контакти: Акціонерам: Карта сайту


·Контакти

Адреса:Україна, 03062, м. Київ
вул. Екскаваторна, 24
Тел:+38 (044) 501-06-78

Дистриб'ютор:
ТОВ "ЛКС-ПЛЮС"
Тел:+38 (044) 501-06-75
Моб:+38 (050) 448-09-40
E-mail:tes2012@i.ua

· Задати питання і
розмістити замовлення

·Курси валют·Прогноз погоди
Новини     Версія для друку

19 березня 2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАВОД САНТЕХНІЧНИХ ЗАГОТОВОК»

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05503272,
місцезнаходження: 03062, м. Київ, вул. Екскаваторна, 24)

      повідомляє про те, що 19 квітня 2018 року о 15 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул.Екскаваторна, 24 (в приміщенні ПрАТ «Завод сантехнічних заготовок», 7-й поверх, Актовий зал) відповідно до ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» відбудуться річні Загальні збори Товариства.

Проект порядку денного (перелік питань):

1. Обрання лічильної комісії зборів.
2. Затвердження регламенту роботи зборів.
3. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
5. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2017 році. Затвердження розміру, порядку і строку виплати дивідендів.
8. Встановлення розміру винагороди на оплату діяльності Наглядової ради Товариства на 2018 рік.
9. Встановлення розміру винагороди на оплату діяльності Ревізора Товариства на 2018 рік.
10. Внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Завод сантехнічних заготовок» у зв’язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства та затвердження нової редакції Статуту.
10. Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства у зв’язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства.

      Перелік акціонерів ПрАТ «Завод сантехнічних заготовок», які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 19 квітня 2018 року, складається станом на 24 годину 13 квітня 2018 року.
      Дата складання переліку акціонерів ПрАТ «Завод сантехнічних заготовок» для здійснення персонального повідомлення про проведення 19 квітня 2018 року річних Загальних зборів Товариства – 12 березня 2018 року.
      Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією ПрАТ «Завод сантехнічних заготовок» 19 квітня 2018 року з 14 год. 30 хв. до 14 год. 45 хв. за місцем проведення річних Загальних зборів Товариства.
      Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати з собою паспорт, а представникам акціонерів — паспорт і довіреність, що оформлена згідно вимог чинного законодавства України.
      Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
      - від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів – у робочі дні з 10:00 до 16:00 за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Екскаваторна, буд. 24 (в приміщенні ПрАТ «Завод сантехнічних заготовок», 6-й поверх, приймальня).
      - в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: м.Київ, вул. Екскаваторна, буд. 24 (в приміщенні ПрАТ «Завод сантехнічних заготовок», 7-й поверх, Актовий зал).
      Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Директор Венжик Сергій Юрійович.
      Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, акціонер або його повноважний представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою: 03062, м. Київ, вул. Екскаваторна, 24, 6-й поверх, приймальня, у робочі дні з 10:00 до 16:00 із письмовою заявою на ім’я Товариства.
      Внесення пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів:
      Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.
      Порядок участі та голосування за довіреністю на загальних зборах:
      Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
      Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
      Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам, а також має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.
      Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
      Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.zstz.kiev.ua.
      За інформацією звертатися за телефоном: (044) 501-06-78.Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «Завод сантехнічних заготовок» (тис. грн.)

Найменування показника2017 рік2016 рік
Усього активів51 27252 222
Основні засоби (за залишковою вартістю)46 42745 229
Запаси111176
Сумарна дебіторська заборгованість285.5148
Грошові кошти та їх еквіваленти406711
Нерозподілений прибуток-41 396-40 120
Власний капітал21 73923 015
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал398398
Довгострокові зобов'язання і забезпечення20 68323 221
Поточні зобов'язання і забезпечення8 8505 986
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)-1 276-3 686
Середньорічна кількість акцій (шт.)7 953 3377 953 337
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)-0,00016-0,00046

ПРОЕКТ РІШЕНЬ
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

Найменування питанняПроект рішення
1Обрання лічильної комісії зборів.1.1. Обрати лічильну комісію зборів у складі:
Голова лічильної комісії – Черніков Олександр Володимирович.
Член лічильної комісії – Луппа Тетяна Олександрівна.
2Затвердження регламенту роботи зборів.2.1. Затвердити регламент роботи зборів: 1. Виступи з питань порядку денного зборів:
- основна доповідь – до 20 хв.
- співдоповідь – до 10 хв.
Виступи в дебатах (обговорення доповідей) – до 2 хв., але не більше 10 хв. з кожного питання.
2.Відповіді на запитання – до 10 хв. з кожного питання.
3. Заключне слово до 10 хв.
4. Рішення ухвалюються голосуванням з використанням бюлетенів. Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів. Результати голосування оголошуються Головою лічильної комісії.
5. Для виступу на зборах слово надається Головою зборів.
6. Запитання приймаються Секретарем зборів письмово. Записки до секретаріату передаються через членів лічильної комісії, що знаходяться в залі.
7. Питання приватного характеру та не передбачені порядком денним на зборах не розглядаються.
3Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.3.1. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.
4Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
5Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.5.1. Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.
6Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.6.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.
7Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2017 році. Затвердження розміру, порядку і строку виплати дивідендів.7.1. У зв’язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2017 р. - дивіденди не виплачувати.
8Встановлення розміру винагороди на оплату діяльності Наглядової ради Товариства на 2018 рік.8.1. Затвердити кошторис на оплату діяльності Наглядової ради Товариства на 2018 рік.
8.2. Виконавчому органу Товариства забезпечити включення витрат, передбачених пунктом 8.1. у фінансові плани (бюджети) Товариства.
9Встановлення розміру винагороди на оплату діяльності Ревізора Товариства на 2018 рік.9.1. Затвердити кошторис на оплату діяльності Ревізора Товариства на 2018 рік.
9.2. Виконавчому органу Товариства забезпечити включення витрат, передбачених пунктом 9.1. у фінансові плани (бюджети) Товариства.
10Внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Завод сантехнічних заготовок» у зв’язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства та затвердження нової редакції Статуту.10.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Приватного акціонерного товариства «Завод сантехнічних заготовок» у зв’язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства.
10.2. Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Завод сантехнічних заготовок» шляхом викладення його у новій редакції.

10.3. Доручити Директору Товариства Венжику Сергію Юрійовичу підписати нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Завод сантехнічних заготовок».
10.4. Уповноважити Директора Товариства Венжика Сергія Юрійовича, з правом передоручення іншим особам на його розсуд, здійснити заходи, пов’язані з реєстрацією нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Завод сантехнічних заготовок».
11Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства у зв’язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства.11.1. Внести зміни до Положення про Загальні збори Товариства у зв’язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства шляхом викладення його в новій редакції.

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №51 від 15.03.2018 року.

Наглядова рада ПрАТ «Завод сантехнічних заготовок».

Назад до списку новин
Про завод: Прайси: Контакти: Магазин: Карта сайту
Copyright © 2004
Приватне акціонерне товариство «Завод сантехнічних заготовок» Design by Fenix